logo zibuz logoptb


 

Morecki & Fidelus Award

 FID MOR
From the left: Prof. Adam Morecki; Prof. Kazimierz Fidelus, Szklarska Poręba 1994.
Photographed by Włodzimierz S. Erdmann

To take part in the competition:

 1. REGISTER ON THE WEBSITE AS A PARTICIPANT;
 2. SEND YOUR ABSTRACT USING THE “ ABSTRACT SUBMISSION” TAB;
 3. READ THE RULES OF THE MORECKI & FIDELUS AWARD COMPETITION;
 4. ON RECEIVING THE CONFIRMATION OF ACCEPTANCE OF YOUR PAPER FROM THE ORGANISING COMMITTEE PLEASE SEND THE FOLLOWING:
 • Your first name and surname;
 • Your affiliation(s);
 • The subject of your paper;
 • An Author’s declaration which states that;
  • I have read the rules of the Morecki & Fidelus Award competition,
  • I will be under 35 years of age on 5th September 2018,
  • None of the authors of the submitted paper is a senior academic staff member,
  • I consent to the publication of the abstract of the paper on the Polish Society of Biomechanics’ website:

 

Please send your entries by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.uz.zgora.pl with the subject reading “COMPETITION ENTRY.”

THE RULES OF

The Polish Society of Biomechanics award for young research workers
The Morecki & Fidelus Award

BACKGROUND

            Recent decades have seen very dynamic development of biomechanics as an independent scientific discipline. The demands of industry, medicine, ergonomics, sport and other fields for research in the area of biomechanics is an inspiration for new directions of study and opens future possibilities for practical implementation.

            It is commonly acknowledged that Professors Morecki and Fidelus were pioneers of the development of biomechanics, not only in Poland but also world-wide. These two outstanding scientists though coming from different scientific backgrounds, i.e. technical sciences and natural sciences, began collaborating in the 1950s. Their collaboration defined the direction of future research in biomechanics as being the interface between these two scientific fields. At the same time they also created their own schools of biomechanics for training and promoting young biomechanics specialists. It is no exaggeration to say that the teaching of the two professors has impacted on the majority of current and past members of the Polish Society of Biomechanics.

            The Morecki & Fidelus Award is a way of paying a tribute to the enormous contribution of the founding fathers of Polish biomechanics. It is also a way of encouraging graduates from various disciplines to undertake scientific studies in the field of biomechanics as well as promoting the biomechanics discipline in Poland.

            The current award granted by the Polish Society of Biomechanics is the successor to the Andrzej Komor prize which has not been awarded for some years. Andrzej Komor was a promising young biomechanics researcher whose life was tragically cut short.

GENERAL RULES AND MODE OF THE COMPETITION PROCESS

 1. Only members of the Polish Society of Biomechanics can participate in the Morecki & Fidelus Award competition.
 2. The award is earmarked for young research workers who, at the time of the competition, are under 35 years old and are not holders of senior academic posts.
 3. Employers (of whatever type) have no influence on the competition process.
 4. The paper submitted can be a joint work but none of the Authors can be holders of a senior academic position.
 5. The basis for granting the award is significant scientific achievement, such as:
              - originality of the research,
              - unique methodology of research,
              - the potential for using the results in practice.
 6. Persons applying for the award should present their paper at the earliest opportunity at a scientific event (seminar, course, conference, convention) organized by the Polish Society of Biomechanics or held under the patronage of that society.
 7. The award is granted once a year at the most.
 8. The evaluation of applications and papers is made by a three-person jury of the Competition Committee.
 9. The members of the Competition Committee are chosen by the Board of the Polish Society of Biomechanics.
 10. The competition is conducted according to the latest regulations issued by the Competition Committee.
 11. During the scientific events mentioned in point 6 one of the sessions should be oral or poster presentation of the papers submitted for the Morecki & Fidelus Award.
 12. Authors must give their consent to publication of the abstracts of prize-winning papers on the website of the Polish Society of Biomechanics.
 13. If funds are awarded the rules for their distribution are decided by the Board after consultation with the Competition Committee.
 14. The Secretariat of the Polish Society of Biomechanics keeps a record of the process of each occurrence of the competition

Aby wziąć udział w konkursie:

 1. Zarejestruj się na stronie jako uczestnik;
 2. Wyślij abstrakt za pomoca zakładki "Abstract Submission"
 3. Przeczytaj regulamin konkursu o nagrodę imienia  prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa;
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu pracy wyślij wiadomość do organizatorów  zawierającą:
  • twoje imię i nazwisko;
  • twoje afiliacje;
  • temat pracy;
  • poniższe oświadczenie:

"Oświadczam, że :

1. zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu o nagrodę imienia  prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa;

2. nie ukończyłem/-am i do 17 września 2018 r. nie ukończę 35 roku życia;

3. żaden z autorów zgłaszanej pracy nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym;

4. wyrażam zgodę na publikację streszczenia pracy na stronie internetowej PTB."

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.z.zgora.pl w temacie wpisując "ZGŁOSZENIE NA KONKURS"


REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki
nagrody imienia  prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa

PREAMBUŁA

            W ostatnich kilku dekadach biomechanika jako samodzielna dyscyplina nauki rozwija się niezwykle dynamicznie. Zapotrzebowanie przemysłu, medycyny, ergonomii, sportu i wielu innych dziedzin na opracowania z zakresu biomechaniki jest inspiracją dla nowych kierunków badań a także otwiera nieznane dotychczas możliwości wdrożeń praktycznych.

            Powszechnie uważa się, że pionierami rozwoju, nie tylko w Polsce, byli prof. Adam Morecki i prof. Kazimierz Fidelus. Dwaj wybitni uczeni, reprezentujący różne dziedziny nauki, to jest nauki techniczne i nauki przyrodnicze, podjęli współpracę w latach 50 ubiegłego stulecia, wytyczając na lata nowe kierunki badań na styku tych dziedzin nauki. Stworzyli także swoje własne szkoły biomechaniki, kształcąc i promując młode kadry biomechaników. Większość obecnych członków PTB, pośrednio lub bezpośrednio - było lub jest - uczniami obu Profesorów.

            Niniejsza nagroda PTB im. prof. A Moreckiego i prof. K. Fidelusa nawiązuje do wcześniejszej nagrody im. dr Andrzeja Komora - tragicznie zmarłego młodego biomechanika -, której edycje wygasły kilka lat temu.

            Ustanowienie nagrody im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa jest wyrazem hołdu dla ogromnego wkładu obu uczonych, Ojców polskiej biomechaniki, a także ma na celu zachęcić absolwentów różnego typu uczelni wyższych do podejmowania prac naukowych z zakresu biomechaniki oraz popularyzację tej dyscypliny nauki w Polsce.

OGÓLNE ZASADY I TRYB PRZEBIEGU KONKURSU

 1. W konkursie o nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa mogą uczestniczyć tylko członkowie PTB.
 2. Nagroda przeznaczona jest dla młodych pracowników nauki, którzy w chwili trwania konkursu nie ukończyli 35 roku życia i nie są samodzielnymi pracownikami nauki.
 3. Miejsce zatrudnienia (uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo itp.) nie ma wpływu na przebieg postępowania konkursowego.
 4. Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić samodzielny pracownik nauki.
 5. Podstawą do przyznania nagrody są znaczące osiągnięcia naukowe, a w szczególności: 
              - oryginalność podjętej problematyki, 
              - unikalna metodologia badań i/lub nowoczesne metody, procedury analityczne, 
              - możliwość praktycznego wykorzystania wyników
 6. Osoba ubiegająca się o przyznanie nagrody winna przedstawić pracę na najbliższej imprezie naukowej (seminarium, szkoła, konferencja, kongres), organizowanej przez PTB lub będącej pod patronatem PTB.
 7. Nagroda przyznawana jest nie częściej jak raz w roku kalendarzowym.
 8. Oceny wniosków i prac konkursowych dokonuje 3-osobowe jury Komisji Konkursowej.
 9. Skład Komisji Konkursowej wybiera Zarząd PTB na okres trwania swojej kadencji.
 10. Komisja Konkursowa każdorazowo ogłasza szczegółowe warunki kolejnej edycji konkursu.
 11. Zaleca się, aby w czasie imprez naukowych wymienionych w punkcie 6, jedna z sesji była poświęcona prezentacji ustnej lub plakatowej prac zgłoszonych do nagrody im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa.
 12. Za zgodą autorów streszczenia nagrodzonych prac będą publikowane na stronie internetowej PTB.
 13. W przypadku pozyskania środków na nagrody materialne, zasady podziału ustala każdorazowo Zarząd po konsultacji z Komisją Konkursową.
 14. Sekretariat PTB prowadzi dokumentację z przebiegu każdej edycji.